*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

28 September 2022

ആർച്ച

കേരള പോലീസിന്റെ വനിത സെല്ലും നടുവിൽ സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം യൂണിറ്റും സംയുക്തമായി പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള സ്വയം പ്രതിരോധ പരീശീലന ക്ലാസ് 'ആർച്ച' സംഘടിപ്പിച്ചു.