2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

28 September 2022

ആർച്ച

കേരള പോലീസിന്റെ വനിത സെല്ലും നടുവിൽ സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം യൂണിറ്റും സംയുക്തമായി പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള സ്വയം പ്രതിരോധ പരീശീലന ക്ലാസ് 'ആർച്ച' സംഘടിപ്പിച്ചു.