*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

2 December 2022

ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്

ഡിസംബർ 1: ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്, റെഡ് റിബൺ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  സംഘടിപ്പിച്ചു. അധ്യാപകനായ സുമേഷ് കെ തോമസ് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു.