2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

2 December 2022

ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്

ഡിസംബർ 1: ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്, റെഡ് റിബൺ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  സംഘടിപ്പിച്ചു. അധ്യാപകനായ സുമേഷ് കെ തോമസ് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു.