തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

2 December 2022

ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്

ഡിസംബർ 1: ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്, റെഡ് റിബൺ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  സംഘടിപ്പിച്ചു. അധ്യാപകനായ സുമേഷ് കെ തോമസ് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു.