2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

15 June 2023

Plus One Result 2023

പരീക്ഷാ ഫലം അറിയുവാൻ സന്ദർശിക്കുക:

www.keralaresults.nic.in