തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

22 October 2023

സബ്ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം

തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവെച്ച് നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ

HSS Results

Work Experience Fair:

Justin V.T: Coir door mats- First Place- A Grade 🥇

Diya Benny: Fabric Painting- First Place- A Grade 🥇

Fathimathul Rifa Sheri: Paper craft- Third Place- A Grade🥉

Arya C.C: Embroidery- A Grade

Nandhana K.R: Fabric painting using vegetable- B Grade

Fidha Fathima C: Products using waster materials- C Grade

Social Science Fair:

Claris Jojo: Quiz- Third Place- A Grade 🥉

Ashik K.E and Sajeer P.K: Working Model- Third Place- A Grade 🥉

Alentiya C.S: Elocution - A Grade

Science Fair:

Tessa Rajesh and Kajol Merin Sebastian : 

Working Model- Third Place- A Grade 🥉

Sreya Satheesh and Krishna PC: Still Model- B Grade

Fathima Rinsha KP: Quiz- B Grade

Mathematics Fair:

Muhammed Jasin B: Maths Quiz- C Grade