തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

28 October 2023

Kalolsavam Results- Naduvil HSS

Alentiya CS(Naduvil HSS)- HSS Kathaprasangam- First- A Grade


Diya Benny(Naduvil HSS)- HSS Water Colour- First- A Grade


Anusree M.L(Naduvil HSS)- HSS Sanskrit Upanyasam- First- A Grade


Fathimathul Reema A.P(Naduvil HSS)- HSS Upanyasam Urdu- First- A Grade