*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

7 December 2023

റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി  സ്കൂൾ സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്, റേഞ്ചർ & റോവർ യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. തളിപ്പറമ്പ് ആർ.ടി.ഒ ഓഫീസിലെ ജോയിന്റ് ആർ.ടി.ഒ റോഷൻ സി.എ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു.