തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

11 December 2021

മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം

ഡിസംബർ 10  മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്  നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം, സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് യൂണിറ്റുകൾ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾ  മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും പോസ്റ്ററുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അധ്യാപകനായ ഷിനോ എം.സി മനുഷ്യാവകാശ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു.