*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

16 February 2022

ആദരാഞ്ജലികൾ

ദിലീപ് മാഷിന് ആദരാഞ്ജലികൾ
സ്റ്റാഫ്, പി.ടി.എ & മാനേജ്മെന്റ്
നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ