2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

16 February 2022

ആദരാഞ്ജലികൾ

ദിലീപ് മാഷിന് ആദരാഞ്ജലികൾ
സ്റ്റാഫ്, പി.ടി.എ & മാനേജ്മെന്റ്
നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ