*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

16 February 2022

ആദരാഞ്ജലികൾ

ദിലീപ് മാഷിന് ആദരാഞ്ജലികൾ
സ്റ്റാഫ്, പി.ടി.എ & മാനേജ്മെന്റ്
നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ