*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

5 June 2023

അഭിനന്ദനങ്ങൾ

2022-23 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 1200 ൽ 1198 മാർക്ക് നേടി ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി അന്ന എയ്ഞ്ചൽ രാജുവിനെ (സയൻസ്) സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ രഞ്ജിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യാപകർ വീട്ടിലെത്തി അനുമോദിച്ചു.