തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

5 June 2023

അഭിനന്ദനങ്ങൾ

2022-23 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 1200 ൽ 1198 മാർക്ക് നേടി ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി അന്ന എയ്ഞ്ചൽ രാജുവിനെ (സയൻസ്) സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ രഞ്ജിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യാപകർ വീട്ടിലെത്തി അനുമോദിച്ചു.