*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

2 June 2023

Plus One Admission 2023

പ്ലസ് വൺ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനും പ്രവേശന വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനും സന്ദർശിക്കുക: