തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

2 June 2023

Plus One Admission 2023

പ്ലസ് വൺ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനും പ്രവേശന വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനും സന്ദർശിക്കുക: