2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

2 June 2023

Plus One Admission 2023

പ്ലസ് വൺ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനും പ്രവേശന വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനും സന്ദർശിക്കുക: