2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

1 September 2023

പ്രിൻസിപ്പാൾ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു

നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളായി ശ്രീമതി. സിന്ധു നാരായൺ മഠത്തിൽ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു