*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

1 September 2023

പ്രിൻസിപ്പാൾ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു

നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളായി ശ്രീമതി. സിന്ധു നാരായൺ മഠത്തിൽ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു